හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඉල්ලීම්මගේ දිනපොතේහි අද රෑ ලියන්නේ..//
අප පෙම් කථාවේ අවසානයයි
ඔබ නේන දා හෙට මා මනමාලියයි
මගේ දිනපොතේහි අද රෑ ලියන්නේ

කවදාක හෝ එක්තැන් වෙලා
සුව හා සුසුම් සමසේ දරා
අත්වැල් බැදන් යමු ජීවිතේ
ඒ කී වදන් බොල් හීනයේ

මගේ දිනපොතේහි...

පාසැල් සමේ අපි දෙන්නගේ
නම් කුරුටු ගෑ කඩදාසියේ
ගිනි අවුළුවා නටඹුන් පෙමින්
අපි වෙන්වෙමු දෛවේ ලෙසින්

මගේ දිනපොතේහි...