හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

කෙලෙසද කිව මැන - Kelesada kiwa mana (Kamal)

කෙලෙසද කිව මැන. Supun Ayeshmantha Wijebandaraකෙලෙසද කිව මැන සිපගත් දැතට
මංගල මල් කලබක්‌ දෙන්නෙ
එදා මගේ පෙම්වතියේ අද ඔබ
මනමාලියවි මගෙම මිතුරාගේ
කෙලෙසද මම මල් කලබ අරන් එන්නෙ........

මේ තුරු සෙවනෙම හමුවු ඔබ මා
මේ සෙවනෙමයි වෙන්වුයෙ
කිසිදා හමුනොවෙනට වෙන්වු අපි
කෙලෙසද මේ ලෙස හමුවන්නෙ
කෙලෙසද මේ මල් කලබ ඔබට දෙන්නෙ....

No comments:

Post a Comment