හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අපි කතා නොකර ඉමු - Api katha nokara imu (Janaka Wickramasinghe)

අපි කතා නොකර ඉමු
අපි කතා නොකර ඉමු , api katha nokara imu, Supun Ayeshmantha,හිනා නොවී ඉමු ටික දවසක්
අපි දෑසින් දෑසට ලංව බලන් ඉමු
එක මොහොතක්
කල්පයක් සේ දැනීවී


අපි කතා නොක හිදිනා ටික දවසට
මල් පිපී පරව යන අරුමේ
ඔබ හිනා දකින්නට.. මල් සුසුම් දිගේ...
කෙලසද නෑවිත් ඉන්නේ

අපි කතා නොකර.....

අපි ලංව බලන් හිදිනා එක මොහොතට
මල් සුසුමක් සේ නුඹ දැනුනේ
මල් සුසුම් සිඹින්නට.. මා නෙළු මලේ...
කෙලෙසද නෑවිත් ඉන්නේ

අපි කතා නොකර.....

No comments:

Post a Comment