හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

වලා තීරයෙන් එහා - Wala thirayen Eha (T.M.Jayaratne)


Supun Ayeshmanthaවලා තීරයෙන් එහා කොහේද ලොකයක්
සොයා ඇදෙන් පැතුම් දිනූ අපේම ලෝකයක්
වලා තීරයෙන් එහා කොහේද ලොකයක්

සොයා ඇදෙන් පැතුම් දිනූ අපේම ලෝකයක්
අපේම ලෝකයක්

තරංයක් ලෙසින් අදී බිදී නොයන් හදින්
වසන්තයක් ලෙසින් උදාව එන්න ජීවිතේන්
වලා තීරයෙන් එහා කොහේද ලොකයක්
සොයා ඇදෙන් පැතුම් දිනූ අපේම ලෝකයක්
අපේම ලෝකයක්

සිහිල් සහන් සුසුම් සරින් පවන් රොදක් ලෙසින්
නැවුම් පැතුම් අරන් වඩින්න පෙම් උයන් දොරින්
වලා තීරයෙන් එහා කොහේද ලොකයක්
සොයා ඇදෙන් පැතුම් දිනූ අපේම ලෝකයක්
අපේම ලෝකයක්

No comments:

Post a Comment