හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

හුස්මක් දුරින් - Husmak Durin (Shashika)


දුර යන්න සිතුවාට සැගවී හොරෙන්
හුස්මක් දුරින් ඉන්න මට බෑ
ඔබ නැතුව මම ඉන්නේ කොහමද ඉතින්
වාවන්න බැරි කදුළු ආවත් නෙතින්
හුස්මක් දුරින් ඉන්න මට බෑ ඔබෙන්...
හුස්මක් දුරින් ඉන්න මට බෑ ඔබෙන්...

අවතැන් වෙලා ලැමතුරේ පෙම් හැගුම්
හිනෙකින් හෝ තවකෙකුට ඔබ නොදෙමි මං
එක්වෙන්න සංසාරේ පිං මදිව නම්
අපි දෙන්නා එක තැනම මිය යමු ඉතින්...
අපි දෙන්නා එක තැනම මිය යමු ඉතින්...

දහසක් නුවන් මා දෙසම නපුරෙන් බලන්
ඉන්නා නිසා හමුවෙන්න  බෑ අපට දැන්
එක්වෙන්න සංසාරේ පිං මදිව නම්
අපි දෙන්නා එක තැනම මිය යමු ඉතින්..
අපි දෙන්නා එක තැනම මිය යමු ඉතින්..

දුර යන්න සිතුවාට .....

No comments:

Post a Comment