හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ආත්මයෙන් ආත්මයේ - Athmaye athmaye (Athula Sri Gamage)

ආත්මයෙන් ආත්මයේ මා ඹබේ වේවි නම්
ප්‍රාර්ථනා පුරමු සංසාරේ සෑමදා මේ ‍ලෙසින්
සෑමදා මේ ‍ලෙසින්..//

තරුවක් ව‍ගෙ දිලුනා හදේ දෑසේ ආලෝකේදි..//
තනිවී හිඳින්නෑ ඹබ මා  ලඟින්මයි
මෙය වේ සැබෑ ආදරේ..

ආත්මයෙන් ආත්මයේ...

සුවයක් දැනේ ඹබගේ සෙවනේ වේදනාවන් නොවේ..//
සැනසුම් සුවේ ඹබගෙන්ම වේ
අපගේ පැතුම් ලෝකයේ..

ආත්මයෙන් ආත්මයේ...

No comments:

Post a Comment