හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

සුසුමට කන් දී - Susumata kandi (Damith Asanka)

I love you sooo much babiසුසුමට කන් දී අහන්න වෙනදා මෙන් හිස තියන්න
හොරෙන්ම පපුවේ හොරෙන්ම පපුවේ

දාහක් ගතු නොකීවාට කතාකරන ඇස්දෙක ඇති
දාහක් ගතු නොකීවාට කතාකරන ඇස්දෙක ඇති
එක හුස්මට නුඹ කියවමි අකුරක් නෑර
මගේ හිත ගාව

සුසුමට කන් දී ...

තාමත් සිත නොසොල්වාම හසරැල්ලෙන් ගොතයි හීන
තාමත් සිත නොසොල්වාම හසරැල්ලෙන් ගොතයි හීන
හිත හයියයි මට වැඩියෙන් සැක නෑ ඒක
හිත හැමදාම

සුසුමට කන් දී ...

No comments:

Post a Comment