හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

පැතු සෙනෙහේ සේයා රූ - Pathu senehe seya ru ( Poorna , Kushani)

පැතු සෙනෙහේ සේයා රූ මහදේ තියා...
ඇදි සිතුවම් හොරෙහින් මා ලගටම තුරුල් වෙලා...
Thilini Malka , I love you soo muchසිත පතුලට උනුසුම් සුසුමක් එවිදින් සොයා...
ඒ සෙනෙහේ තාමත් නෑ සිහිනයක් වෙලා...


කොලම් කරන් ආවට සිතයට ගුලි වෙමින්...
මිමිණුව වදන් මතකද නිල් අහසට තරම්...
නොනිදා නෙතේ නවතී නම්...
හිත ඈතින් ඈතට ආවද ලන්වෙලා...
අපෙ හීනෙන් හීනෙට පාටක් ගෑවිලා...


මායම් හිතේ අදර හැගුමන් තවරමින්...
සුසුමක් දුරින් නැවතුනු හෙටි පුදුමයි ඉතින්...
රැදෙනා හිතේ සුසුමක් තරම්...
සන්සාරෙම හුරුඒ සුවදේ පැටලිලා...
මගෙ ජීවිත ගමනට ඔය නෙතු ඉගිකලා....


පැතු සෙනෙහේ සේයා රූ...

No comments:

Post a Comment