හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

සඳ කින්නරාවි - Sada kinnaravi (Nilanga De Silva)

සඳ කින්නරාවි මාගේ
Supun ayeshmantha and thilini malkaහොරැහින් කියන්න බෑනේ ආදරේ
තනියෙන් ඉදින්න බෑනේ
ඔබ හා විඳින්න ඕනේ ජීවිතේ
ආදරේ..//

හැඟුම් වශි වු අන්දකාරේ
තෙපුල් මතින් සුසුම් විතාරේ
සිහින් සරින් වයන් සිතාරේ
අවුල් තැවුල් ඉතින් අවාරේ
නුරා නැගෙනා
දෙනෙතේ ගිලෙන්නේමි හිමින් සැරේ

සඳ කින්නරාවි...

විරාමයක් කොහේද ආලේ
සරාගි ප්‍රේම වින්ද දෑසේ
දුහුල්ව ඇයි ද ඇන්දේ සේලේ
අකීකරුයි හිතත් නොතේරේ
මුමුණා කියනා
සවනේ හැංගු පෙම් මන්තරේ

සඳ කින්නරාවි...

No comments:

Post a Comment