හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

පයා ඇයි - Paya ai ( Milin, H.R.Jothipala)

පයා ඇයි හින හෙන්නේ
පයා ඇයි , Paya ai , Milin, H.R.Jothipala,supun ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyrics
නිල් දෙනෙතේ තරු රාශී
ඈතිවී නෑතිවී නම් ඔබෙ මුහුනේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී

ඈගේ වත මට නොපෙනෙන නම්
පුන් සද ඈයි හිනහෙන්නේ
නෑති දා ඈගේ ගී රාවේ
කොවුලනී ඈයි ගී ගෑයුවේ
වනයේ පිපි මල් ගොමුවේ
සමනලයිනි ඈයි නෑටුවේ

ඈතිවී නෑතිවී නම් ඔබෙ මුහුනේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී

ඈගේ දිමුතු දසන් නෙපෙනී
මට මොකටද මුතු පන්තී
ඈගේ කදුලෑල් ඈති විටදී
ඕනෑ නෑ දියමන්තී

No comments:

Post a Comment