හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබ මැව්වේ - Oba mauwe (Jude, Shanika)

ඔබ මැව්වේ ඔබ හට නොවේ
මා වෙනුවෙනි මේ බවයේ
මා මැව්වේ මට නම් නොවේ
මා හිමි ඔයාටයි ප්‍ලොවේ
මා ඔබේ වෙලා
ඔබ මගේ වෙලා
අපි දැන් අපගෙයි නේ...

පෙම්බර හිත් තීරේ
ආල හැඟුම් බෝවේ
දැනුනා ඔබේ ආලේ
ඔය රළු පපු තලයේ
පැලවෙන්නම් රහසේ
ආදරේ වෑහේ හදේ
මා ඔබේ වෙලා
ඔබ මගේ වෙලා
අපි දැන් අපගෙයි නේ...

මා පැතු ඔය තුරුලේ මියදෙන තුරු රහසේ
ඉන්නයි මට ඕනේ
උපදින හැම බවයේ
ඔබටයි මගේ සසරේ
මා ඔබේ වෙලා
ඔබ මගේ වෙලා
අපි දැන් අපගෙයි නේ...
ඔබමයි මට ඕනේ

ඔබ මැව්වේ ඔබ හට නොවේ...

No comments:

Post a Comment