හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මල් මුතුලැල් - Mal muthuwal (Jagath ,Uresha)

මල් මුතුලැල් නිල් තුරු වැල්
Supun Ayeshmantha and Thilini Malkaසකුණ විජිතයේ
මා සඟවා තබයි ඔබේ රාජධානියේ
ඇල් ගඟුලැල් නිල් දියරැල් සිහින නිම්නයේ
මා සිතගාවමයි ඔබේ තාරකාවියේ
හෝ හෝ හෝ හෝ //
ම් ම් ම් ම් ම්

නිල් නුගුවිල් පුන් සඳ රැල් ඉතිරෙනා
මේ හසකැන් දේදුණුවන් තාරකා දිලේ
රන්  රසුදැල් මල් හසරැල් සැසලෙනා හඳේ
මේ නිකැලැල් ජීවන මල් මාලතී පිපේ
ජීවිතයෙන් ජීවිතේ වාසනා රැදේ

මල් මුතුලැල්...

ගුම් විහගුන් පෙම් පබැඳුම් මුමුණ්නා උදේ
මාරුතයෙන් චාමරයෙන් ගායනා රැදේ
රන් සිහිනෙන් ගිම් නිවමින් සැතපෙනා දිනේ
නෑ ලැතැවුල් සෝ කදුලැල් මා ඔබේ ලොවේ
ජීවිතයෙන් ජීවිතේ වාසනා රැදේ

මල් මුතුලැල්...

No comments:

Post a Comment