හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ලබැදියේ - Labadiye (Lahiru Perera)

ලබැදියේ, Labadiye,Lahiru Perera,supun ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyrics-girl-on-ear.jpgඔබ එන්න සුලගේ දෑවටිලා
මා ඉන්නේ ඔබ දෑන් එයි කියා
සුදු හන්ස තටුවේ සෑතපිලා
පෙම් කරමු රහසේ සෑගවිලා

ලබැදියේ ලබැදියේ මා සිතින්
සිරකලා  ලබැදියේ ලබැදියේ...
ලබැදියේ  ලබැදියේ ලබැදියේ 
මා සිතින් පෙම් කලා

නා දල්ල වාගේ දිදුලනා
මුතු හාදු වෑස්සෙන් මා තෙමා
ඔය දෙතොල් අතරේ සිර වෙලා
මට ඉන්න ඈත්නම් තනි වෙලා

ලබැදියේ ලබැදියේ මා සිතින්......

කිරි කවඩි මාලේ මා ගොතා
ඔය ගෙලේ පලදා හෑඩ බලා
මා විද සතුටේ නිම්සොයා
ඔබ යන්න සුලගේ අප දමා

ලබැදියේ ලබැදියේ මා සිතින්......

No comments:

Post a Comment