හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ලා රොස නාමල් - La rosa namal (Chilli)

සුපුන් අයේශ්මන්ත විජේබණ්ඩාර, Supun Ayeshmantha Wijebandara ,La rosa,laa rosa, ලා රෝස , chilliලා රොස නාමල් සදුන් සුවදින්
හද නැහැවිලා
මා නෙතු බොද වුනෙ පිවිතුරු නුබෙ
සෙනෙහෙ දැනිලා
දැතින් අල්ලා...
ඔහෙ යන්න පියබා...
මැව් හිනෙ සිදි මා තනි වුනා...

ඉතුරුනු මිහිරෙන් නුබේ නෙතු දිලි
පියවිලා...
සිත පුරා පැව...
හද පුරා වින්ද ආදරෙත්
සැගවුවා...
දැතින් අල්ලා...
ඔහෙ යන්න පියබා...
මගෙ සිතම සිබලා...
පැ සෙනෙහෙ තියෙ
මා දිවි තුරා...

බාගත කරන්න

1 comment: