හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අනාත මාරුතේ - Anatha maruthe (Rookantha Gunathilaka)

අනාත මාරුතේ..
කුනාටු සාගරේ..
දිවිය තියෙන තුරු මගේ..
ඔබයි ආදරේ..

අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ..
අපි දෙදනා හැඬු හැඟුම් දනී සාගරේ..
සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ..
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි අදරේ..

අනාත මාරුතේ..

සිත රිදවන වදන් වලට..
හඬන්නට එපා..
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ..
තැවෙන්නට එපා..
සසර සරන තුර මගෙන් මිදෙන්නට එපා..
දිවිය තියෙන තුරු මගේ..
ඔබයි අදරේ.......

No comments:

Post a Comment