හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අනන්තයට යන - Ananthayata yana (Kasun Kalhara)

අනන්තයට, යන, Ananthayata yana, supun ayeshamantha wijebandara,sindhu , sinhala,සින්දුඅනන්තයට යන පාර දිගේ.//
ඇය එනවා ප්‍රාර්ථනාවේ.//

හරිත නිම්නයෙන් සීතල
අතරින් පිනි වැස්සේ

අනන්තයට යන ...

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිණි වැස්සේ..//

සීතල නෑනේ අඳුරු රැයේ
මා ඇය තුරුලේ උණුසුම දැනුනේ
ආදරයේ සිහිලේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිණි වැස්සේ

හරිත නිම්නයෙන් සීතල
අතරින් පිනි වැස්සේ

අනන්තයට යන..

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිණි වැස්සේ..//

මල් වී ගිහින් නිල් අහස් තලේ
ඈ නෙතු දැල්වේ
සෙනෙහේ දැනුනේ ජිවිතයේ සිහිනේ

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිණි වැස්සේ

හරිත නිම්නයෙන් සීතල
අතරින් පිනි වැස්සේ

අනන්තයට යන..

මල් පොකුරු අරන්
සීතල පිණි වැස්සේ..//

No comments:

Post a Comment