හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

තනිවී සිටින්නයි මා - Thani wee sitinnai maa (Milton)

තනිවී සිටින්නයි මා අදහස් කලේ
ඔබ මයි සොයා ඈවිදින් එය වෙන්ස් කලේ
පහදා කියූවත් නෑ සවන් යොමු කලේ
වේදනා පිරි ලොවක් ඔබයි බිහි කලේ

මගේ පාලු ලොකයේ තනිවූ මෙමා
තනිවූ මෙමා සක්විති රජුන් හමුවේ නෑත හිස නමා
සිතුවිලී මගේ හසුරා ගත හෑක නමා
මට දුක හිතෙන්නේ ඔබ ගෑන තමා

තනිවී සිටින්නයි මා අදහස් කලේ.....

ඔබේ චේතනා අගනා මා සිත දනී
අවට ලොකයේ බෑනුම් විශ කටු වෑනී
ඒ කටු අපේ දේහදේ ගෑබුරේ ඈනී
ගලන දුක් වේදනා රුධිරය වෑනී

තනිවී සිටින්නයි මා අදහස් කලේ.....

No comments:

Post a Comment