හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

සිතින් විතරක් ලංවෙලා - Sithin Vitharak ( Ajith Bandara)

සිතින් විතරක් ලංවෙලා අහිමි බව දැන පෙම් කලා
නොසිතු මොහොතක රණ්ඩු වී සිත
ඔබව ඉල්ලලා බල කලා //

ඇසිපියන් යට මගේ සිහින හංගා පාඩුවේ
ලං වුණේ මම නොවේ යටි හිතයි ලං වුණේ
මගේ යැයි හැගිලා හදේ ඉඩ සෙව්වා
මට ඉඩක් නැති නිසා
හඩයි සිත මා රෑ පුරා

තෙතමනේ නැති හිතේ
නැතුව ඇති මට ආදරේ
වැරදි මා ඔබ නොවේ
වරද සැමදා මගේ අතේ
මගේ යැයි හැගිලා හදේ ඉඩ සෙව්වා
මට ඉඩක් නැති නිසා
හඩයි සිත මා රෑ පුරා

සිතින් විතරක් ලංවෙලා..

No comments:

Post a Comment