හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මීවිත පිරුණා - Meevitha piruna (Dinesh Abeywickrama)

මීවිත පිරුණා මැදියම් රෑ
ඔබ නැති පාළුව දැනුනා ඉවසුම් නෑ
නෙතු ලඟ සීතල මැවුනා
කඳුලක් තාලෙට හැලුනා
මා හද හැඩුවා ඔබ දන්නෑ

සියොලඟ තෙමුනා තුරුලට වී
සඳ්ස් ගිනි ගත්තා උණුසුම් වී
මතකට පමණයි ඈ මියදෙයි
මේ තනි යහනේ මා තනි වී..
නෙතු ලඟ සීතල මැවුනා
කඳුළක් තාලෙට හැලුනා
මා හද හැඩුවා ඔබ දන්නෑ

මීවිත පිරුණා..

වාවනු බෑ හිත නිනි ගද්දී
මට උණුසුම විතරයි ඔබ ඉද්දී
සුදු පාටින් ඇයි ඔබ සැරසී
ඔය නිල්නෙතු නිහඬයි අද දියවී..
නෙතු ලඟ සීතල මැවුනා
කඳුළක් තාලෙට හැලුනා
මා හද හැඩුවා ඔබ දන්නෑ

මීවිත පිරුණා..

No comments:

Post a Comment