හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මෙ සද උනත් - Me sada unath ( Buddhika Ushan)

මෙ සද උනත් පායා ඈවිත්
ඉස්සරවගෙ එලිය දුන්නා උනත්
මෙ හුලගමත් ආයෙත් ඈවිත්
නුබ හිද්දි සිසිල දුන්නා උනත්
පෙර හෑමදේම නුබ නෑතිව ලෑබුනා උනත්
මෙ එක රෑට නුබ නෑතිව තෑවෙනා දෙනෙත්
හෙට එන රෑට නුබ නෑතිව කෙලෙසට නම්
ඉවසන්දෝ
මෙ ගෙවෙන්නේ අවසන් රෑයම වේ
ආයේ නම් රෑය අවසන් වේ

මෙ සද උනත් පායා ඈවිත්...

ආයෙ හිරු නෑ හෙට හුලගත් නෑ
නුබ ආවත් මෙ රෑය නෑ
අයෙ නුබ නෑ දුක් කන්දුලුත් නෑ
රෑය ආවත් මම නෑ
මෙ ගෙවෙන්නේ අවසන් රෑයම වේ
ආයේ නම් රෑය අවසන් වේ

No comments:

Post a Comment