හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මේ නගරය - Me nagaraya (Mervin Perera)

මේ නගරය මා ඔබ මුන ගෑසුනු නගරයි
මේ නගරය මා ඔබ වෙන් කෙරුනු නගරයි

වෑව් ඉවුරෙ දිය රල පෙල සෙම දිලෙනවා
ණුග ගස් පෙල අප නෙතුවත් තව දලු ලනවා
සරසවි බිම කන්දුරෙල්ලෙන් එතෙර පෙනෙනවා
ඔබත් එක්ක ආයෙත් එහි යන්න හිතෙනවා


ඔබ අත ගෙන ගිය වීදියෙ ඈ හා යනවා
සිගිති පුතා අතෙගිල්ලක එල්ලී එනවා
එ කලෙ පෑතු පෑතුම් යලි සිහි වෙනවා
ජීවිතයම සිහිනයකෙය් කිය සිතෙනවා

No comments:

Post a Comment