හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මතකයන් ඔබෙ - Mathakayan obe (Chamara Weerasinghe)

මතකයන් ඔබෙ සිතේ තබාගෙන
දුක් විදිනා මම ඔබගේ පළමු පෙම්වතා
සුවද පොදට පවා ඔබෙ පෙම් කරනා
අදටත් මම ඔබෙගේ පලමු පෙම්වතා

සිනා සෙන්න නොහෑකී නම් මට හඩන්නට
ඔබ ලගමයි හෑමදාමත් කෑමති ඉන්නට
ඉනු කදුලෑලි ගලා යන්න යන තුරෑ වත් මට
ඉඩ දෙන්නකෝ ඔබගේ ලගම ඉන්නට

මතකයන් ඔබෙ සිතේ තබාගෙන ...

සරසවන්න ජීවිතය මට හෑමදාට
ඔබෙ හදින් මා ලෑබුවේ කුළුදුල් පෙම
ජිවිතයම වරදාලා ගියමුත් පවට
වෙනසක් නෑ ආදරයේ මම තව ඔබට

මතකයන් ඔබෙ සිතේ තබාගෙන...

No comments:

Post a Comment