හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

දුන්නු වේදනා - Dunnu wedana (Nirosha Virajini)

දුන්නු වේදනා මෙ නෙතින් උතුරලා
මතක රෑස්වෙලා හිත අයාලේ ගියා
හිතෙන්නේම නෑ ඔබ මගේ නොවෙ කියා
ජීවිතෙම දෑන් මගේ හීනයක් වෙලා
කෙටි කලයකින් හමුවී මගේ  ජීවිතෙට පෑමිනි
ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා

මේ සීත වස්සානේ පාලුව දවන්නේ
තනිකමයි හදවත සරන්නෙ
මෙ අන්ද හිත මනේ මතකය තෑවෙන්නෙ
සෝ සංකා හිරිහෑර කරන්නෙ
කෙටි කලයකින් හමුවී මගේ  ජීවිතෙට පෑමිනි
ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා

සද නේන රෑයාමෙ සසලව හිදින්නෙ
කලුවරයි දසතින් හමන්නෙ
වෑටෙන හුස්මක් ගානෙ ඔබවමයි සිහිවෙන්නෙ
ඔබ කොහෙද හිදින්නෙ
කෙටි කලයකින් හමුවී මගේ  ජීවිතෙට පෑමිනි
ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා

දුන්නු වේදනා....

No comments:

Post a Comment