හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබ ඇයි - Oba ai (Sanka Dineth)

හිත ලඟ ඔබ කෙදිරු කතා
සිහිනෙක මා තනි කලා
මා සිටියා දෑසම පියා
ඔබ මා ලඟ තව ඇති කියා
සිත නෑ ඔබ මා හැරගිය දා පටන්
විදින්න නෑ ජීවිතයක් ඉතින්
ඔබමේ තරමට රිදෙව්වේ
ආදරේ  ඔබ ඇයි දෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබදෝ මා සිත තනිකලේ ආදරේ //

ඔබ ඇයි මට ලං වුනේ
තනි අදුරක මා තනි කලේ
මට මගේ දුක විතරක් තියා
ජීවිතයම අරගෙන ගියා
පෙරදා ඔබ මා හා ගතකල ආදරේන්
ඔබ ඇයි අහසට විසිකලේ
මට බෑ ඉඟිලෙන්න ඔය තරම්
ආදරේ  ඔබ ඇයි දෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබ ඇයි මා සිත තනිකලේ ආදරේ //

ආදරේ ඔබ ඇයිදෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබදෝ මා සිත තනිකලේ ආදරේ
ආදරේ  ඔබ ඇයි දෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබ ඇයි මා සිත තනිකලේ ආදරේ //

No comments:

Post a Comment