හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

කෙසේ කියන්නද

කෙසේ කියන්නද ඔබ මා අත හැර
ඉවත ගියා කියලා
මගේ මුවින් මා ලොවට කියා ඇත
ඔබ ගුණවත් කියලා…

කිසිවකු කිසිවිට අදහන්නේ නැත
ඔබ වැරදිය කියලා
ලොව මට එරෙහිව දොස් පවරනු ඇත
මා වැරදිය කියලා…

කෙසේ කියන්නද…

සෙනෙහස බිඳූණද මේ අවමානෙන්
ගැලවුය යුතු හින්දා
මවිසින් ඔබ අත්එලෙමියා පවසමි
ලොවටම ඇසෙන නියා…

No comments:

Post a Comment