හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අද තනියෙන් මා

අද තනියෙන් මා
හඩන්නේ නෑ මා
මා දමා ඈ ගිය කියා
සිත ඩුක් දෙන්නෑ
අද මට තනි නෑ
ඔබ නෑ කියා
මා ලඟින් මා සිතින්
ඔබ ගියා කියා

පාළුව වී අද මගේ
හඩවන්නෑ ජීවිතේ//
ඔබ දන්නෑ
අද මා ඔබේ නමින් තනිවෙන්නෑ

අද තනියෙන් මා...

හිත හැගුමන් වේදනා
මට නොකියා පාවුනා //
ඔබ නැතිදා
මා ලඟින් මා සිතින් ඔබ ගියා කියා

අද තනියෙන් මා...

තරු නෙතු කී ඒ කතා
අද රහසේ සැඟවීලා //
ඔබ ගියදා
මා හඬවා මට නොකියාම මා දමා

No comments:

Post a Comment