හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

හිත වාවන්නේම නෑ


හිත වාවන්නේම නෑ
ඔබ ආයෙත් එන්නේ නෑ
මම තාම දන්න් මා ඔබේ කියා
කිරි කෝඩු මැදියම් රෑ
දුන් හීන එළිවෙන්නේනෑ
ඔබ තාම දන්නේ ඔබ මගේ කියා //
මම තාම දන්නේ මා ඔබේ කියා

සුසුමන් කියා නොදුන්නු ජීවිතේ සුපෙම් කතාව
කියාදුන්නෙ ඔබමයි ලදේ //
දෑසත් පියාන ඉන්නේ
බැරිද තාම අවදි වෙන්න්
බලා ඉන්න බෑ මට තවත්
සීතලෙන් මා වෙලී දෙනුවන් පහන් නිවී
ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී //

හිත වාවන්නේම...

උකුලේ නිදාන උන්නු කාලේ ආයේ එන්නෙ නෑනේ
තනිවෙන්නා බෑ මට ඉතින් //
කෙහෙරෑල්ලේ ගෑවි ගෑවි
සුවඳ සෙව්වෙ මා එදා
ලංවෙලා ඉන්න බෑ ඉතින්
ආදරේ නෑ ඔයා පඩුවේ මා හෙලා
ඔබ යන්නෙ ඇයි ආදරී //

හිත වාවන්නේම...

No comments:

Post a Comment