හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

හැමදාම හඩන සිත

හැමදාම හඩන සිත හදන්න ඔබ ලග නෑනේ
කවුරුවත් එපා ඔබ හැරුනම දුක දැනුනාවේ
ඉස්සර වගෙ හීනෙන්වත් දැන් එන්නැනේ
මට විතරද දුක දැනෙන්නෙ මං දන්නැනේ…

සද මඩලට උපමාකර කවි ලියූ කාලේ
කාගෙත් දුක දැනෙනා හිතක් ඔබ සතු වූයේ
කදුළු බලා ඔබ අද මට හිනැහෙනවානේ
ඔබවම සිත පතනා කරුණ මං දන්නැනේ…

හැමදාම හඩන සිත …

නෙතු තෙමුනා මගෙ මතකෙට ඔබ එන ගානේ
තාම හිතේ ඔබ ඇරුණම කවුරුත් නෑනේ
අද නැති මුත් ළග සිටි දා සිත හැදුවානේ
හිත මේ තරමට අසරණ ඔබ හින්දානේ…

හැමදාම හඩන සිත …

No comments:

Post a Comment