හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මලට රේණුසේ ඔබ ලග ඉන්නම්

මලට රේණුසේ ඔබ ලග ඉන්නම්
සඳට තරුව සේ තනිය මකන්නම්
නෙතට කඳුල සේ නෙත ලග ඉන්නම්
මියෙන තුරා ආදරේයි කියන්නම්

සිනා පිරුණු මුව නිරන්තරේ පෙනේවිනම්
ආල කතන්දර හොර රහසේ කියාවිනම්
ඔබේ තුරුලේ උණුසුම් සුව ලැබේවිනම්
මියෙන තුරා ආදරේයි කියන්නම්

පාළුව මකනා කවියක් සේ ඇසේවිනම්
මා සවනේ රෑව් දිදි රෑදි ඉඳිවිනම්
ඔබ කිසිදා මා සිත නොතලා රෑදේවිනම්
මියෙන තුරා ආදරේයි කියන්නම්

1 comment: